Scarisoara Ice Cave in Apuseni Mountains, Romania

Scarisoara Ice Cave in Apuseni Mountains, Romania

Scarisoara Ice Cave in Apuseni Mountains, Romania
#stalagmite, #stalactite, #stalagmita, #europe, #Romania