Kandariya-Mahadev Temple at Khajuraho, Madhya Pradesh, India

    Kandariya-Mahadev Temple at Khajuraho, Madhya Pradesh, India

    Kandariya-Mahadev Temple at Khajuraho, Madhya Pradesh, India
    #Madhya Pradesh, #Khajuraho, #travel, #temple, #Architecture